Awesome Image

زی‌فریم چیست‌؟


سامانه نرم‌افزاری زی‌فریم اين امکان‌ را برای شما فراهم مي‌آورد تا ‌به سرعت‌ و به سادگی يک سامانه رايانه‌ای کوچک تا بزرگ برای فرآيندهای کسب‌ و کار خود طراحی‌ و توليد نماييد.
زی‌فریم رويکردی‌ است سيستماتيک به منظور ‌هر‌چه کارا نمودن گردش کارهای يک سازمان ‌به نحوی که برخوردار از قابليت انطباق‌پذيری نسبت‌ به تغييرات پيرامونی باشد.
اطلاعات بیشتر