زی فریم رهیافت نوین طراحی نرم افزار 

توسعه سیستمهای تحت وب

توسعه و ایجاد ERP

   توسعه وب اپلیکیشن

ایجاد سیستم های کسب و کار

زی فرمیم چیست

زی فریم اینی امکان را برای شما بوجود می آورد

تا به سادگی یک سامانه رایانه ی  برای فرایند های

کسب و کار خود طراحی و توید نمایید.